Conclusies, activiteiten en aanbevelingen duurzaam ondernemen

Conclusies, activiteiten en aanbevelingen duurzaam ondernemen

 

‘Hoe pas je duurzaam ondernemen toe binnen de facilitaire organisatie?’

Conclusie:

‘Duurzaam ondernemen’ kan toegepast worden binnen de facilitaire organisatie. De facilitaire organisatie kan, door een initiërende en committerende rol op te pakken, een voorbeeldfunctie zijn bij het overtuigen van de directie en de rest van de organisatie van duurzaam ondernemen. Facilitaire managers kunnen drie zaken doen als het gaat om duurzaamheid. Het toepassen van de drie V’s: Verantwoord kiezen voor een leverancier (FSC-hout, duurzaam bouwen etc), Vermindering gebruik (energie, warmte, etc) en Verwijderen van reststoffen (scheiden van afval, hergebruik water, etc.) (Korsten, 2006).

Aanbeveling:

Wanneer duurzaam ondernemen alleen in de facilitaire organisatie geïntegreerd wordt, zal een organisatie daar niet veel aan hebben. De facilitaire organisatie is slechts een klein deel van de organisatie. De facilitaire organisatie zelf kan wel een verbeterd imago hebben, maar naar de maatschappij toe zal dit niet veel invloed hebben, omdat dit vaak een interne gelegenheid is. Daarom is het van belang duurzaam ondernemen in de gehele organisatie te integreren.

Hypothese:
Duurzaam ondernemen werkt alleen als het geïntegreerd wordt in volledige organisatie, niet alleen binnen de facilitaire organisatie.

Conclusie:

De belangrijkste motieven om binnen de gehele organisatie met duurzaam ondernemen te starten zijn (Maratis&Veen, 2006):
1. omdat het moet (vanwege wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachting).
2. omdat het hoort (uit persoonlijke overtuiging).
3. omdat het loont (eigen belang).

Het antwoord ‘hoe’ duurzaam ondernemen toegepast kan worden binnen de organisatie kan gegeven worden aan de hand van het aanbrengen van een samenhang in verschillende modellen en theorieën. Met als uitgangs-punt het H.O.P.E. Model (Bergmans, 2003) en zes hoofdactiviteiten (Cramer, 2002 en Moratis&Veen, 2006:179). Vervolgens wordt met een nulmeting ‘duurzaam ondernemen’ op systematische wijze de huidige prestatie van een onderneming op de 3 P’s van duurzaam ondernemen getraceerd. In het bijzonder moet aandacht besteed worden aan de communicatie, om er voor te zorgen dat er een balans komt tussen de verschillende partijen (bedrijven, belanghebbenden en maatschappij).

H.O.P.E. model
In de betekenis van duurzaam ondernemen wordt gesproken over de 3 P’s. Het in balans brengen van de 3 P’s: People (sociaal welzijn), Planet (ecologische kwaliteit) en Profit (economische welvaart) wordt voorgesteld als een driehoek waarbinnen toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Hiermee wordt samenhang gebracht in de drie oriëntaties: oorsprong (waarom?), organisatie (hoe?) en operatie (wat?) (Bergmans, 2003).

In de organisatie dient eerst ‘betekenis’ gegeven te worden aan ‘duurzaam ondernemen’. Het creëren van betekenis speelt een belangrijke rol bij het inrichten van en de veranderingsprocessen in organisaties. ‘Gebrek aan kennis of onwetendheid kan een reden zijn voor het zoeken naar betekenis. Door betekenisverlening wordt kennis en daarmee het inschattingsvermogen over het handelen vergroot’ (Weick, 1995).

Zes hoofdactiviteiten

Bedrijven die duurzaam ondernemen structureel aanpakken, besteden aandacht aan de volgende zes hoofdactiviteiten. Vanuit het H.O.P.E. model wordt hier ondersteuning aan geboden.

Om de zes hoofdactiviteiten vervolgens concreet uit te voeren is allereerst met behulp van de theorie van Wolters (2004) onderzocht hoe de benadering richting de stakeholders opgepakt kan worden (subhoofdstuk. 4.2.1.). Vanuit de verwachtingen en eisen van de stakeholders kunnen de vervolgactiviteiten uitgevoerd worden. Het Wiel van Deming is een meetindicator voor duurzaamheidmanagement. De bovengenoemde hoofdactiviteiten 2 t/m 6 komen bij de uitwerking van het Wiel van Deming tot uiting. Tevens is er onder-steuning vanuit het H.O.P.E. model gegeven om eenheid te krijgen tussen de zes hoofdactiviteiten en het duurzaamheidswiel van Deming (Wempe en Kaptein, 2002).

Het uitvoeren van bovenstaande activiteiten is een cyclisch proces. Telkens moet opnieuw bepaald worden of de organisatie nog steeds handelt volgens de afgesproken normen en doelstellingen. De ervaring leert dat elke organisatie zijn eigen weg volgt om het proces van duurzaam ondernemen te structureren. Het hangt sterk af van de specifieke omstandigheden waarin de organisatie verkeert en van het draagvlak binnen de organisatie.

Nulmeting
Een nulmeting ‘duurzaam ondernemen’ is een managementinstrument. Het traceert op systematisch wijze de huidige prestatie van een onderneming op de drie P’s van duurzaam ondernemen. Samengevat komen de gratis ‘MVO scan’en de betaalde ‘SSC scan’ als hulpmiddelen goed naar voren om de huidige situatie vast te stellen. Beide scans gaan uit van de hoofdactiviteiten. De kosten gaan een rol spelen als er echt gekozen gaat worden voor een betaalde scan (MVO Nederland, 2007 & DHV, 2007).

Communicatie
De communicatie (dialoog) wordt niet altijd genoemd, terwijl die er juist voor zorgt dat er een balans komt tussen de verschillende partijen (bedrijven, belanghebbenden en maatschappij). In de communicatie moeten de aandachtspunten genoemd in tabel 7 niet vergeten worden (ECDGO, 2006 & Moratis&Veen, 2006).

Vanuit de theorie is in de blogserie duidelijk weergegeven hoe duurzaam ondernemen in een organisatie ingebed kan worden en welke activiteiten hiervoor uitgewerkt moeten en kunnen worden. Deze blogs zorgen maar voor een gedeelte van het antwoord op de probleemstelling, daarom zal er nader onderzoek uitgevoerd worden. Niet alleen met behulp van literatuur, maar ook met behulp van interviews binnen de ‘organisatie’. Omdat de ‘betekenis’ en ‘draagvlak’ voor duurzaam ondernemen van wezenlijk belang is. De resultaten van de interviews kunnen vergeleken worden met de uitkomsten van deze blogserie, hieruit kunnen conclusies en acties getrokken worden.

De blogserie is van belang voor de volgende elementen in een mogelijk vervolgonderzoek:

– een onderbouwing voor de te geven adviezen.

– met de paper kan de theorie vergeleken worden met de uitkomsten van de interviews in de praktijk.

Met behulp van de eerdere blogs is de aanleiding om duurzaam te gaan ondernemen vastgesteld, er is onderzocht hoe draagvlak gecreëerd kan worden. Vervolgens is stilgestaan hoe dit proces op effectieve wijze vormgegeven en verankerd kan worden (binnen de hele organisatie). Met een nulmeting ‘duurzaam ondernemen’ wordt op systematische wijze de huidige prestatie van een onderneming op de 3 P’s van duurzaam ondernemen getraceerd. Vorige week is stilgestaan bij de communicatie over duurzaam ondernemen. De communicatie (dialoog) wordt niet altijd genoemd, terwijl die er juist voor zorgt dat er een balans komt tussen de verschillende partijen (bedrijven, belanghebbenden en maatschappij). In dit laatste blog zijn de conclusies, activiteiten en aanbevelingen weergeven.

Bronnenlijst:

Voor een volledige bronnenlijst verwijs ik naar mijn eerste blog over dit onderwerp.

Geen reactie's

Geef een reactie